تعهدات بیمه عمر و سرمایه گذاری درصورت زنده ماندن بیمه شده در انتهای مدت بیمه نامه

هم زمان با شروع اعتبار بيمه نامه حسابي تحت عنوان «حساب اندوخته» به نفع شما بوجود مي آيد كه قسمتي از حق بيمه هاي پرداختي شما در آن حساب نگهداري شده ، در سبد سرمايه گذاري شركت بيمه كارآفرين متشكل از بورس ، ساخت و ساز انبوه و ساير بازارهاي سرمايه گذاري رفته و سالانه حداقل ۱۸ درصد سود بصورت علي الحساب به آن تعلق مي گيرد.

پرداخت سود ۱۸% ، از سوي بيمه كارآفرين تضمين شده است، لیکن سود قطعی هر سال حدود ۳ تا ۵ درصد بیشتر از سود تضمین شده بوده است. ميزان اين سود با توجه به سرمايه گذاري هاي بيمه كارآفرين كه طبق مقررات سرمايه گذاري مؤسسات بيمه انجام شده و حداقل ريسك و حداكثر بازدهي را دارد ، در پايان هر سال بصورت كتبي به شما اعلام خواهد شد.

مانده اندوخته در طول مدت بيمه نامه متعلق به خود شماست. به همين دليل در طول مدت بيمه نامه هر زمان كه به دلايلي مايل و يا قادر به ادامه قرارداد بيمه نباشيد ، مي توانيد موجودي اين حساب را دريافت و بيمه نامه را فسخ نماييد.

به دليل برخورداري شما از خدمات و پوشش هاي بيمه عمر و سرمايه گذاري ، مانده اين حساب در ۴ تا ۵ سال ابتداي قرارداد به سود نخواهد رسيد. اما پس از آن بصورت پلكاني و تصاعدي به نحوي به سود دهي مي رسد كه در انتهاي مدت قرارداد مانده حساب اندوخته حداقل ۳ تا ۵ برابر پولهايي است كه شما در طول ۲۰ سال به بيمه پرداخت كرده ايد. كه در صورت حيات پس از مدت بيمه نامه كل مانده اين حساب (چند برابر پولهايي كه داده ايد) را دريافت خواهيد كرد.