بیمه عمر و سرمایه گذاری مشترک (بیمه دو نفر با یک حق بیمه)

یکی از مزایای استثنایی بیمه عمر این است که می توانید دو نفر را در قالب یک بیمه عمر، تحت پوشش قراردهید. یعنی با پرداخت یک حق بیمه می توانید علاوه بر خودتان یک عضو خانواده خود را نیز (مثلاً همسر یا فرزند یا …) از تمام پوشش ها و مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری بهره مند سازید.

یکی از مهمترین مزایای این امر این است که وقتی حق بیمه شما و همسرتان با هم در یک بیمه نامه جمع می شود، شما می توانید سرمایه های فوت بیشتری را از بیمه کارآفرین خریداری نمایید.

مزیت دیگر این است که در بیمه های عمر مشترک، پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه، علاوه بر ازکارافتادگی، بر اثر فوت بیمه شده اول (بیمه گذار) نیز جاری است. یعنی اگر بیمه گذار (مثلاً سرپرست) فوت نماید، بیمه شده دوم (مثلاً همسرش) علاوه بر دریافت سرمایه فوت از بیمه کارآفرین برای مدت باقیمانده از بیمه نامه نیز از پرداخت حق بیمه معاف خواهد شد.