انعطاف پذیری بیمه عمر و سرمایه گذاری

در طول مدت بيمه نامه بجز خود شخص بيمه شده تمامي اجزاي بيمه نامه از قبيل ميزان حق بيمه ، ميزان سرمايه فوت ، ضريب افزايش حق بيمه و سرمايه و ساير پوشش ها مي توانند به درخواست شما افزايش و يا كاهش يابند.

همچنين بيمه گذار و ذينفع هاي بيمه نامه نيز مي توانند تغيير يابند. يعني اگر مثلاً بخواهيد فرزندي كه به تازگي به سن بلوغ رسيده است را به اسامي ذينفع هاي بيمه نامه اضافه نماييد و يا يك يا چند نفر از آنان را از ليست اسامي ذينفع ها حذف نماييد براحتي امكان پذير مي باشد.

به اين ترتيب شما ادامه خدمات بيمه اي شركت بيمه كارآفرين را مي توانيد با نيازهاي آينده خود و يا حتي اتفاقات غير قابل پيش بيني كه در آينده اتفاق مي افتند ، هماهنگ نماييد.

به منظور آگاهي شما از ميزان حق بيمه هايي كه هر سال مي پردازيد ، همچنين ميزان سرمايه فوت در هر سال و ميزان پولي كه در صورت حيات دريافت خواهيد نمود ، به همراه بيمه نامه جدولي به نام و مشخصات خودتان ممهمور به مُهر بيمه كارآفرين به حضورتان تقديم مي گردد.